Obchodní podmínky

„Bookolo system s.r.o.

účinné od 18.1.2022

 

Všeobecnéobchodní podmínky pro zákazníky obchodní společnosti Bookolo system s.r.o., IČ 024 50 895, se sídlem Praha 5 Smíchov, Holečkova 789/49, 15000 Praha 5 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219480

(dále jen „Společnost

(dále jen „VOP)

 

1. Definice

 

a) Booking Engine (BE)

 

1.1. „Služba Booking Engine je služba, kterou poskytuje Společnost Klientovi

1.2. „Poskytovatel“ - Společnost poskytující službu

1.3. „Klient“ je podnikající právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem ubytovacího zařízení (např. hotel, hostel, motel atp.) a zároveňje smluvní partner Společnosti, který používá Službu Booking Engine. Za používání Služby platí Klient Společnosti sjednanou provizi nebo měsíční poplatek.

1.4. „Zákazník je každá fyzická nebo právnická osoba způsobilá uzavřít rezervační smlouvu s Klientem prostřednictvím Služby Booking Engine

1.5. „Rezervační smlouva je smluvní vztah uzavřený mezi Klientem a Zákazníkem, který je v případě těchto OP uzavřen prostřednictvím Služby Booking Engine. Rezervační smlouva představuje inominátní smlouvu uzavřenou podle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku.

1.6. „OZ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.7. „Smlouva je Smlouva o poskytování Služby Booking Engine uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. OZ mezi Klientem a Společností, jejíž nedílnou přílohou jsou tyto OP.

1.8. „PCI DSS“ (Payment Industry Data Security Standard) je soubor mezinárodních bezpečnostních standardů, jejichž cílem je zamezit únikům citlivých dat o držitelích platebních karet. Jedná se o požadavky, které jsou přenášeny na organizace zpracovávající, přenášejí nebo uchovávají data o držitelích platebních karet a transakcích.

1.9. „Zákon - práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů, ke kterému může dojít v souvislosti se smlouvou, podle § 34 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

1.10. „Zpracovatelská smlouva a ochrana osobních údajů“ je ustanovenío nakládání a zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.

10.11. „Správce osobních údajů“ je Klient, který nakládá s osobními údaji získanými z online aplikace

10.12. „Zpracovatel osobních údajů“ je Poskytovatel, který údaje pro Správce zpracovává pomocí online aplikací.

10.13. „Subjekt údajů“ je zákazník

 

b) Channel Manager (CHM)

 

1.1. „Služba Channel Manager je služba, kterou poskytuje Společnost Klientovi. Společnost provozuje vícekanálový program sloužící k optimalizaci online prodeje pokojů ubytovacího zařízení, kde se Společnost se zavazuje, že otevře pro Klienta soukromý prostor ve svém programu, kde Klient může organizovat ceny a dostupnost svých pokojů (dále jen organizační prostor).

1.2. „Klient“ je podnikající právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem ubytovacího zařízení (např. hotel, hostel, motel atp.) a zároveňje smluvní partner Společnosti, který používá Službu Channel Manager. Za používání Služby Channel Manager platí Klient Společnosti sjednaný měsíční poplatek.

1.3. „Smlouva je Smlouva o poskytování Služby Channel Manager uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. OZ mezi Klientem a Společností, jejíž nedílnou přílohou jsou tyto OP.

 

c) Voucher Shop (VSP)

 

1.1. „Služba Voucher Shop je služba, kterou poskytuje Společnost Klientovi. Společnost provozuje online aplikaci umožňující online prodej zboží a služeb samostatně a nezávisle na prodeji ubytovacích kapacit. (dále jen organizační prostor nebo e-shop).

1.2. „Klient“ je podnikající právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem a poskytovatelem služeb nebo obchodních aktivit formou online prodeje (např. hotel, hostel, motel, obchod, obchodní jednotka atp.) a zároveňje smluvní partner Společnosti, který používá Službu Voucher Shop. Za používání Služby platí Klient Společnosti sjednaný měsíční poplatek.

1.3. „Smlouva je Smlouva o poskytování Služby Voucher Shop uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. OZ mezi Klientem a Společností, jejíž nedílnou přílohou jsou tyto OP.

 

d) Online Check-in (OCHI)

 

1.1. „Služba Online Check-in je služba, kterou poskytuje Společnost Klientovi. Společnost provozuje online aplikaci umožňující online službu v návaznosti na BE popř. CHM (dále jen organizační prostor).

1.2. „Klient“ je podnikající právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem a poskytovatelem služeb nebo obchodních aktivit formou online prodeje (např. hotel, hostel, motel, obchod, obchodní jednotka atp.) a zároveňje smluvní partner Společnosti, který používá Službu Online Check-in. Za používání Služby platí Klient Společnosti sjednaný měsíční poplatek.

1.3. „Smlouva je Smlouva o poskytování Služby Online Check-in uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. OZ mezi Klientem a Společností, jejíž nedílnou přílohou jsou tyto VOP.

 

e)Wellness & Spa (W&S)

 

1.1. „Služba Wellness & Spa je služba, kterou poskytuje Společnost Klientovi. Společnost provozuje online aplikaci umožňující online prodej služeb samostatně a nezávisle na prodeji ubytovacích kapacit. (dále jen organizační prostor).

1.2. „Klient“ je podnikající právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem a poskytovatelem služeb nebo obchodních aktivit formou online prodeje (např. hotel, hostel, motel, obchod, obchodní jednotka atp.) a zároveňje smluvní partner Společnosti, který používá Službu Wellness & Spa. Za používání Služby platí Klient Společnosti sjednaný měsíční poplatek.

1.3. „Smlouva je Smlouva o poskytování Služby Wellness & Spa uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. OZ mezi Klientem a Společností, jejíž nedílnou přílohou jsou tyto VOP.

 

2. Všeobecná ustanovení BE, CHM, VSP, OCHI, W&S, APP

 

2.1. Smlouva a tyto OP představují úplnou dohodu mezi Společností a Klientem ohledně poskytované Služby Booking Engine, služby Channel Manager, služby Voucher Shop, služby Online Check-in, služby Wellness & Spa a jakékoliv další aplikace (APP) a nahrazují veškeré předchozí písemné, ústní nebo elektronicky učiněné dohody týkající se poskytování Služby Booking Engine, služby Channel Manager,služby Voucher Shop , služby Online Check-in, služby Wellness & Spa popř. další aplikace mezi Společností a Klientem.

2.2. V případě, že Společnost vyjde Klientovi vstříc formou nějakého ústupku, v těchto VOP nebo Smlouvě neuvedeného, nebude tento ústupek v žádném případě považován za vzdání se práv Společnosti od Smlouvy nebo VOP.

2.3. Jakýkoliv dodatek ke Smlouvě nebo k VOP není pro Společnost závazný, pokud není podepsán oprávněnými osobami Společnosti.

 

3. Duševní vlastnictví BE, CHM, VSP, OCHI, W&S, APP

 

3.1. Veškeré duševní vlastnictví používané Společností vztahující se k obchodní činnosti Společnosti a k poskytování Služeb Booking Engine, Channel Manager, Voucher Shop, Online Check-in, Wellness & Spa a jakékoliv další aplikace (APP) náleží Společnosti a Smlouvou ani VOP se na Klienta nepřevádí žádná vlastnická práva.

3.2. Pokud není uvedeno jinak, vlastníkem softwaru požadovaného pro služby Společnosti, nebo k dispozici užívaný na webové stránce Společnosti, a práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) obsahu a informací webové stránky je Společnost.

3.3. Společnost je výhradním vlastníkem všech práv, právních nároků a podílů vyplývajících z duševního vlastnictví, vzhledu a uživatelského aspektu webové stránky, kde je služba k dispozici. Klient ani Zákazník proto nejsou bez výslovného písemného svolení Společnosti oprávněni kopírovat, publikovat, propagovat, integrovat, používat, kombinovat, sdílet nebo jakýmkoliv jiným způsobem využívat obsah Služby Booking Engine a Channel Manager, Voucher, webové stránky nebo značku Společnosti. Jakékoliv nezákonné použití nebo jakékoliv výše zmíněné jednání bude považováno za vážné porušení práv duševního vlastnictví (včetně autorských práv).

 

4. a) Práva a povinnosti Klienta BE

 

4.1. Klient je povinen zajistit, aby ubytování a jakékoli související služby byly rezervovány pro osobu provádějící rezervaci ihned po přijetí rezervačních údajů od osoby provádějící rezervaci.

4.2. Vždy platí, že Rezervační smlouva je uzavírána mezi Klientem a Zákazníkem.

4.3. Klient má povinnost zajistit, aby měl k dispozici fungující proces, ve kterém Klient bude moci kontrolovat několikrát denně příchozí e-maily, jakož i pravidelně kontrolovat Službu Booking Engine.

4.4. Klient je povinen okamžitě informovat Společnost o jakékoli změně své e-mailové adresy či fungování jeho e-mailu.

4.5. V případě, že Klient nebude schopen poskytnout ubytování či související služby platně rezervované prostřednictvím Služby Booking Engine pro Zákazníka, ručí pouze Klient Zákazníkovi za jakékoli ztráty nebo škody.

4.6. V případě situace uvedené v předchozím bodě se Klient tímto zaručuje, že plně odškodní Společnost za jakékoli ztráty a škody utrpěné nebo nesené Zákazníkem.

4.7. Klient je odpovědný za poskytování, za zajištění a kontrolu přesnosti všech poskytnutých informací, které Klient poskytne Společnosti.

4.8. Klient je odpovědný za poslední aktualizaci všech údajů pro Společnost.

4.9. Klient má vždy přímou kontrolu nad informacemi a nese veškerou odpovědnost za jejich používání aktualizace.

4.10. Klient je plně odpovědný za náležité provedení požadavků PCI DSS implementovaných Společností k systémům správy Společnosti a za ochranu jmen uživatelů a hesel pro systém. Zvláště za kontrolu nad uživateli s uděleným povolením přístupu k údajům o kreditních kartách osob provádějících rezervaci.

4.11. Klient se zejména zavazuje, že:

a) bude dodržovat bezpečností požadavky PCI DSS;

b) bere na vědomí svou odpovědnost za bezpečnost údajů držitelů karet;

c) bere na vědomí, že údaje držitele karty musí být užívány je pro realizaci transakce, zajištění služby kontroly podvodů či pro použití vyžadovaném právními předpisy;

d) bere na vědomí, že tyto závazky na ochranu důvěrnosti údajů držitele karty přetrvají po ukončení jakýchkoliv jiných smluvních ujednání se Společností.

 

4. b) Práva o povinnosti Klienta CHM, VSP, OCHI, W&S, APP

 

4.1. Klient je jedinou stranou, která je odpovědná za data vložená do organizačního prostoru.

4.2. Klient se zavazuje, že bude předávat přesné a úplné a aktuální informace o své společnosti, produktech a službách. Pokud se ukáže, že jedna či více informací předaných klientem budou nepřesné, nekonkrétní či neúplné pak si Společnost vyhrazuje právo přerušit nebo uzavřít spolupráci s Klientem.

4.3. Klient se zavazuje, že bude dodržovat veškeré platné zákony a místní i celostátní předpisy a nebude využívat služby nabízené Společností k nezákonné činnosti.

4.4. Klient se zavazuje, že se nepokusí o získání neoprávněného přístupu k jiným počítačům nebo sítím napojeným na webové stránky Společnosti.

 

5. a) Práva a povinnosti Společnosti (BE)

 

5.1. Společnost je povinna dodržovat všechny požadavky stanovené platnými právními předpisy České republiky.

5.2. Společnost je povinna zejména dodržovat zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

5.3. Jakékoli sdělení nebo předání údajů Společností osobám výslovně k tomu schválených třetími osobami musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy o zpracování a ochraně osobních údajů.

5.4. Při přijetí rezervace platně dokončené Zákazníkem, poskytne Společnost úplné údaje ohledně této rezervace okamžitě k dispozici Klientovi prostřednictvím jeho systému Služby Booking Engine.

5.5. Společnost je v případě rezervace Zákazníka ihned povinna zaslat e-mail na e-mailovou adresu Klienta, ve kterém uvede nezbytné údaje o požadavcích třetí osoby provádějící rezervaci na ubytování a dále kontaktní údaje.

5.6. Společnost je zároveň povinna zaslat Zákazníkovi e-mail s potvrzením stejných údajů a s uvedením, že i Klient tyto údaje obdržel.

 

5. b) Práva a povinnosti Společnosti(CHM, VSP, OCHI, W&S, APP)

 

5.1. Společnost se zavazuje, že pro Klienta otevře soukromý prostor (organizační prostor) ve svém programu CHM, VSP, OCHI, W&S popř. APP kde může Klient organizovat ceny a dostupnost pokojů v ubytovacím zařízení a dalšíslužby.

 

6. a) Platba BE

 

6.1. Rezervace učiněné prostřednictvím webové stránky Klienta nebo prostřednictví mobilních webových aplikací, kanálu nebo přidružených webových stránek používajících službu Booking Engine a podléhají provizi za výši sjednaného procentuálního podílu na hrubé celkové částce rezervací, nebo měsíčnímu poplatku.

6.2. Pro usnadnění může Společnost účtovat Zákazníkovi provádějícímu rezervaci při dokončení rezervace poplatek ve výši provize placené Klientem Společnosti. Tuto situaci nelze považovat za standardní a bude použito na žádost klienta.

6.3. Pokud Společnost nevybere od Zákazníka ekvivalent provize, kterou má povinnost uhradit Klient za každou dokončenou rezervaci, Společnost vyúčtuje Klientovi na konci každého měsíce provize z dlužné částky za rezervace provedené v průběhu daného měsíce.

6.4. Všechny faktury vystavené Společností jsou splatné ve lhůtě 15 (patnáct) dní od data vystavení. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.

6.5. V případě prodlení Klienta s úhradou faktury vystavené Společností, je Klient povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.6. V případě prodlení Klienta s úhradou faktury delší než 15 (patnáct) dní, je Společnost oprávněna okamžitě přestat poskytovat Službu Booking Engine či jakákoliv jiná plnění.

6.7. V případě, že Zákazník odstoupí od Rezervační smlouvy, nezaniká nárok Společnosti na vyplacení provize.

6.8. Klient je povinen zaplatit Společnosti provizi za každou uzavřenou Rezervační smlouvu prostřednictvím Služby Booking Engine.

 

6.b) Platba CHM, VSP, OCHI, W&S, APP

 

6.1. Klient se zavazuje, že uhradí měsíčně částku dlužnou Společnosti na základě sjednaného měsíčního poplatku.

 

6.2. Všechny faktury vystavené Společností jsou splatné ve lhůtě 15 (patnáct) dní od data vystavení. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.

6.3. V případě prodlení Klienta s úhradou faktury vystavené Společností, je Klient povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.4. V případě prodlení Klienta s úhradou faktury delší než 15 (patnáct) dní, je Společnost oprávněna okamžitě přestat poskytovat Služby CHM, VSP, OCHI, W&S, APP či jakákoliv jiná plnění.

 

7. Vyloučení odpovědnosti Společnosti

 

7.1. Klient odpovídá za výběr celé zbývající ceny za rezervaci ubytování či zboží a služeb od Zákazníka.

7.2. Společnost nenese žádnou odpovědnost v případě, že osoba provádějící rezervaci nezaplatí, odmítne, či opomene zaplatit Klientovi celkovou rezervovanou cenu nebo jakékoli další vzniklé náklady.

7.3. Společnost neposkytuje prohlášení ohledně platební způsobilosti Zákazníka. Společnost tedy nepřejímá odpovědnost za neschopnost Zákazníka zaplatit za ubytování nebo související služby poskytnuté Klientem.

7.4. Další potvrzení rezervace Klientovi e-mailem, SMS, faxem, přímým přenosem do jiných softwarových systémů slouží pouze pro usnadnění orientace a za selhání jejich doručení a správnou interpretaci Společnost neodpovídá.

7.5. Společnost neodpovídá za nepřesné informace použité v rámci služeb Společnosti, pokud je Klient zkontroloval a potvrdil přesnost informací poskytnutých Společností.

7.6. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli selhání nebo omezení internetu, serveru, softwaru nebo jiných technických selhání, která omezují poskytování webových služeb Společnosti.

7.7. Společnost nijak neodpovídá Zákazníkům, že ubytování nebo související služby poskytnuté Klientem se uskuteční přesně tak, jak bylo uvedeno na webových stránkách Společnosti.

7.8. Klient je povinen hlásit veškeré komplikace výhradně na email technické podpory support@bookolosystem.com, na kterém můžeme garantovat reakční dobu a řešení požadavku. Jiné komunikační kanály nezaručují včasné řešení a Společnost tak nenese za zaslaná hlášenína jiný než email podpory odpovědnost.

7.9. Společnost žádným způsobem nezodpovídá za omezení či znemožnění poskytování Služeb dle této Smlouvy v případě, kdy dojde k omezení či znemožnění přístupu Společnosti k účtům provozovaných třetími subjekty (např. Google, Facebook atd.) a v návaznosti na to Společnost žádným způsobem nezodpovídá za případnou škodu vzniklou Klientovi nebo Zákazníkovi.

7.10. Dojde-li k situaci popsané v předchozím odstavci, smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré možné úsilí ke společnému odstranění překážky způsobené třetími subjekty.

 

8. Trvání Smlouvy BE, CHM, VSP, OCHI, W&S, APP

 

8.1. Smlouva může být ukončena:

a) dohodou smluvních stran;

b) odstoupením; nebo

c) v případě uzavření na dobu neurčitou písemnou výpovědí bez udání důvodu s tříměsíční (3) výpovědní lhůtou, která začíná plynout od prvního dne měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla tato výpověď doručena jedné ze smluvních stran.

 

8.2. Společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy pokud Klient hrubě poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo VOP. Pro odstranění pochybností se uvádí, že za závažné porušení povinností Klienta je považováno jakékoli porušení povinností dle ustanovení článku IV. VOP resp. prodlení s jakoukoliv platbou o více než 30 dnů.

8.3.Po ukončení Smlouvy je Klient povinen vrátit veškeré písemnosti, technické zařízení a další materiály svěřené Společností Klientovi v průběhu trvání Smlouvy.

8.4.V případě smlouvy na dobu určitou (např. 12 měsíců) kdy Klient zruší smlouvu před skončením doby platnosti, je povinen uhradit Společnosti zbývající část částek splatných do nejbližšího dne skončení doby platnosti vypočtenou z měsíční sjednané ceny služeb nebo průměrné fakturační částky za poslední tři měsíce.

 

9. Mlčenlivost a důvěrné informace BE,CHM, VSP, OCHI, W&S, APP

 

9.1. Žádná ze smluvních stran nesmí za žádných okolností po dobu trvání Smlouvy ani poté použít ve svůj prospěch či sdělit konkurenci či třetí osobě jakékoli důvěrné informace týkající se záležitostí nebo činností druhé strany nebo jejích dceřiných nebo přidružených společností nebo klientů či o jejich obchodních transakcích.

9.2. Důvěrné informace znamenají jakékoli informace, zejména údaje o:

a) o smlouvách;

b) obchodní tajemství;

c) obchodní postupy;

d) vývojové potupy;

e) vývojové procesy;

f) obchodní plány;

g) vynálezy;

h) postupy;

i) údaje jakékoli povahu;

j) výkresy;

k) seznamy zákazníků;

l) účetní závěrky;

m) údaje o odbytu;

n) chráněné obchodní informace jakéhokoliv druhu;

o) projekty nebo výsledky výzkumu a vývoje;

p) testy a/nebo

q) jakékoli nepublikované informace, které se týkají podniku, provozu nápadů nebo plánů,

a jsou sděleny druhé straně v jakékoli podobě nebo jakýmikoli prostředky, zejména rukopisem, strojopisem, elektronicky, magnetickým záznamem nebo ústním předáním, včetně e-mailů a/nebo elektronicky nebo jiným způsobem zveřejnění.

9.3. Důvěrné informace nezahrnují následující typy informací:

a) informace, které jsou ve veřejnosti známé nikoli v důsledku protiprávního jednání a

b) informace, které byly zveřejněny v souladu se Smlouvou a VOP.

 

10. Zpracování osobních údajů, zpracovatelská smlouva

 

10.1. Vzhledem k tomu, že smluvní strany uzavřely, smlouvu o poskytování služeb, nebo objednávku služeb (dále jen jako „smlouva”), na jejímž základě Zpracovatel pro Správce provádí, nebo provedl zpracování rezervací hostů hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení. Pro realizaci služby musí být Zpracovateli poskytnuty osobní údaje objednatele, zákazníků a obchodních partnerů Správce, které bude v rámci realizace služby zpracovávat tak, že je bude využívat pro účely doručení rezervace, jakož i pro účely samotného provozu rezervačního systému, channel manageru nebo jiné online aplikace.

10.2. Smluvní strany mají zájem upravit práva a povinností stran při zpracování osobních údajů, ke kterému může dojít v souvislosti se smlouvou, podle § 34 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon).

10.3. Zpracovatel bude zpracovávat pro Správce osobní údaje, k nimž Zpracovatel získá přístup při realizaci rezervací na základě Smlouvy.

10.4. Zpracovatelje ve smyslu Zákona a pro účely těchto VOP zpracovatelem osobních údajů. Správce je ve smyslu příslušných ustanovení Zákona a pro účely těchto VOP správcem osobních údajů.

10.5. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat pro Správce osobní údaje, které Správce získal v souvislosti se svou podnikatelskou činností, přičemž se jedná především o osobní údaje zákazníků a obchodních partnerů Správce.

10.6. Správce je plně zodpovědný za nakládání s daty a je povinen provést veškerá technická a fyzická zabezpečení, aby data dodané Zpracovatelem byly zpracovány a uchovány v souladu se Zákonem. V případě porušení Zákona, nebonezajištění veškeré potřebné součinnosti potřebné pro soulad se Zákonem je za případný sankce a postihy plně zodpovědný Správce.

10.7. Správce je povinen na svůj web, aplikaci zajistit a provést veškeré potřebné kroky pro uvedení do souladu se Zákonem, jako jsou souhlasy se zpracováním u formulářů, zajištění technického update v ohledu nakládání s daty v digitálních systémech jako CMS, Emailing, Booking engine, Channel Manager.

10.8. Těmito podmínkami se upravují vztahy mezi Správcem osobních údajů a Zpracovatelem osobních údajů, zejména se pak vymezuje rozsah osobních údajů, které budou zpracovávány, účel, pro který budou osobní údaje zpracovávány a podmínky a záruky Zpracovatele osobních údajů z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů.

10.9. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace rezervací ubytování, nákupu voucherů, balíčků a jiných služeb Správce na základě smlouvy.

10.10. Osobním údajem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů podléhajícímu ochraně dle Zákona, která je uváděna v souvislosti s údaji poskytnutými Správcem Zpracovateli.

10.11. Zpracovatel zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu se Zákonem.

10.12. Zpracovatel osobní údaje podle této Smlouvy zpracovává v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení,

b) adresa, případně e-mailová adresa a telefon,

c) fakturační a doručovací údaje (adresy, IČ, DIČ),

d) historie objednávek,

e) číslo kreditní karty,

f) historie poptávek,

g) rezervace,

h) jiné osobní údaje specifikované ve smlouvě.

 

10.13. Na základě souhlasu s těmito VOP zmocňuje Správce Zpracovatele ke zpracování osobních údajů potřebnému k zajištění účelu Smlouvy.

10.14. K osobním údajům subjektů údajů má přístup Správce, Zpracovatel a případně též třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů. Příjemci osobních údajů mohou být společnosti zabývající se vymáháním pohledávek (tzv. inkasní agentury). Google analytics cookies.

10.15. Zpracovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost dále neplatí po ukončení zpracování osobních údajů Zpracovatelem a povinnost přechází na Správce

10.16. Zpracovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se Zákonem. Zpracovatel také vyhodnocuje veškerá rizika související se zpracováním osobních údajů dle této Smlouvy a vyhodnocuje dle nich účinnost přijatých technických a organizačních opatření.

10.17. Zpracovatel zajistí zabezpečení dat na serverech např. formou šifrování a zabrání neoprávněnému přístupu k datovým nosičům např. formou fyzickéhozabezpečení hardware a umožní v případě zájmu Klienta, nebo Subjektu údajů trvalé smazání z databáze.

 

11. Řešení sporů BE, CHM, VSP, OCHI, W&S, APP

 

11.1. Všechny spory, které vzniknou ze smluv anebo v souvislosti s nimi, budou diskutovány vždy nejprve mezi zástupci smluvních Stran, za účelem smírného urovnání těchto sporů. Tyto diskuze budou vedenyaž ve třech úrovních, a to v následujícím pořadí:

a) mezi pověřenými pracovníky obou smluvních stran;

b) mezi vedoucími finančních oddělení obou smluvních stran; a

c) mezi statutárními zástupci obou Stran.

11.2. Všechny spory, které vzniknou z těchtosmluv se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé podle těchto smluv nebo v souvislosti s těmito smlouvami budou postoupeny věcně příslušným soudům v České republice.

 

12. Závěrečná ustanovení BE, CHM, VSP, OCHI, W&S, APP

 

12.1. Klient není oprávněn převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající z VOP nebo Smlouvy nebo s nimi jinak nakládat bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

12.2. Společnost si vyhrazuje právo postoupit svou pohledávku vůči Klientovi, pokud se Klient opozdí s platbou o více než 30 dnů.

12.3. Společnost je dále oprávněna kdykoli započíst své splatné pohledávky za Klientem bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Klienta za Společností, splatným i nesplatným.

12.4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku nebo ustanovení Smlouvy nebo VOP neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo VOP. V případě, že jakýkoliv takový článek nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými českými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Smlouvy, jež pozbyla platnosti

12.5. Pro doručování případného odstoupení, upomínky, výpovědi, vyúčtování a dalších písemností podle této Smlouvy se toto pokládá za doručené dnem převzetí nebo dnem, ve kterém se zásilka vrátí jako nedoručená či nedoručitelná, nebo prokazatelným osobním předáním druhé Straně. V případě změny doručovací adresy se Stravy dohodly, že o této skutečnosti budou druhou Stranu neprodleně písemně informovat.

12.6. Ustanovení článků VOP, jejichž obsah zřejmě přesahuje a vztahuje se mj. i na dobu po poskytování Služby Booking Engine, Channel Manager, Voucher Shop , Online Check-in, Wellness & Spa, popř.další aplikace jiné zejména, avšak nikoli výlučně, ve věci neuhrazených plateb, náhrady škody, odpovědnosti, ochrany Důvěrných informací, atd., zůstanou v platnosti i po skončení poskytování Služby.

12.7. Podmínky se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, jež nejsou upraveny ve VOP, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů.

12.8. VOP může Zhotovitel změnit a nahradit novým zněním. O této změně bude Objednatel informován prostřednictvím elektronické komunikace – e-mailem na kontakt uvedeným ve smlouvě nejpozději 14 dnů před vstupem v platnost nových VOP. Pokud Objednatel vysloveně nové znění VOP písemně neodmítne a to nejpozději do data nové platnosti, nabývají nové VOP v platnost. V případě, že Objednatel nové VOP nepřijme, automaticky bude smlouva ukončena s výpovědní lhůtou 3 měsíců, kde výpovědní lhůta začíná od prvního dne následujícího měsíce.

12.9. Ve vztahu ke Smlouvě VOP se nepoužijí následující ustanovení OZ:

a) ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3);

b) ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy (§ 1757 odst. 2 a 3);

c) ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem (§ 1799 a 1800).

12.10. Podmínky spolupráce smluvních stran neupravené Smlouvou a VOP anebo na jejich základě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak ustanoveními o licenční smlouvě

12.11. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem podpisu Smlouvy.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 18.1.2022.

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.